Beleid over en voor gehandicapten in de verkiezingsprogramma’s

Vorige week heb ik uitgezocht welke partijen gehandicapte kandidaten op hun kieslijsten hebben. Dat waren er opvallend weinig, maar gelukkig zijn er wel een paar. Nu de verkiezingen voor de deur staan blijf ik nog een week bij dit thema hangen, en zoom ik in op wat de partijen eigenlijk over handicaps te vertellen hebben. Niet omdat dit het enige belangrijke thema in de verkiezingen is, maar het is wel één van de thema’s die belangrijk voor me zijn, en waarop ik deels mijn stem wil bepalen. Ik heb niet de volledige verkiezingsprogramma’s gelezen, maar ik heb ze doorzocht op de woorden: autisme, handicap en beperking. Het woord autisme kwam bij vier partijen voor: Christenunie, SGP, Bij1 en Splinter. De woorden handicap en beperking stonden in de meeste programma’s, bij een aantal heb ik deze woorden ook niet kunnen vinden. Hoe meer een partij over deze thema’s te zeggen heeft, hoe langer mijn samenvatting is geworden. Er zijn veel partijen, dus laten we maar gauw beginnen!

1. VVD Met proefprojecten mensen meer regie en vrijheid geven. Invoeren van alle punten van het VN-verdrag*. Verhuurders mogen niet discrimineren bij het aanbieden van een woning, hier komt een boete op te staan. Mensen met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd een baan te zoeken, de ondernemers en de overheid hebben samen de verantwoordelijkheid passend werk te creëren.

2. PVV Minder regels in de zorg, mensen met een levenslange beperking moeten niet meer telkens te maken krijgen met herbeoordelingen en doorgeschoten verantwoording.

3. CDA Kinderen met een beperking naar een gewone school, voor mensen met een beperking moet werk lonen. Werken is ook voor arbeidsgehandicapten een recht, hiervan moet de zekerheid vergroot worden. We zetten ons in voor toegankelijk zoals beschreven in de European Accesbillity Act. In artikel 1* van de grondwet wordt toegevoegd dat discriminatie op handicap niet is toegestaan.

4. D66 Onderschrijft het VN-verdrag* en toetst nieuwe relevante wetgeving hieraan. Wil er ook voor zorgen dat mensen naar de rechter kunnen stappen als dit verdrag overtreden wordt. Discriminatie van handicap wordt opgenomen in artikel 1*. Openbare gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn en assistentiehonden mogen nooit meer worden geweigerd. De overheid moet gehandicapte mensen betrekken bij het maken van beleid. D66 wil ook dat maatschappelijke organisaties meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Er mogen geen hindernissen meer zijn voor mensen met een beperking om te sporten. Scholen moeten toegangelijk zijn voor álle leerlingen, en hier moet één financieel potje voor komen. De kostendelersnorm moet worden afgeschaft voor mensen die samen wonen met hun mantelzorger. Vanaf 2025 moeten alle treinstations toegankelijk zijn.

5. Groenlinks Wil nieuwe en bestaande wetten toetsen op discriminatie. In artikel 1* wordt handicap toegevoegd. VN-verdrag* wordt de norm. Culturele instellingen worden ook toegankelijker. De eigen bijdrage voor de wet langdurige zorg en de WMO* worden afgeschaft. Groenlinks garandeert toegang tot sportverenigingen voor mensen met een beperking.

6. SP Mensen met een beperking krijgen recht op begeleiding naar werk. De Wajong* wordt hoger, de Wia* beter. Sociale werkplaatsen komen vernieuwd terug. Extra woonruimte voor mensen met een beperking. Buitenspelen moet mogelijk zijn voor álle kinderen, ook die met een beperking. OV wordt gratis voor mensen met een beperking, en OV op maat moet mogelijk zijn. Het VN-verdrag* wordt versneld uitgevoerd.

7. PvdA Wil meer wijkverpleegkundigen zodat mensen met een handicap thuis goed verzorgd kunnen worden. Ook ondersteunen ze het VN-verdrag*; dat betekent toegang tot: wonen, spelen, onderwijs, werken, zorg, informatie, communicatie, reizen en bereikbaarheid van openbare gelegenheden. Eigen regie en eigen keuzes worden hierbij gewaarborgd. De PvdA wil stevige handhaving op arbeidsdiscriminatie. Sociale werkplaatsen blijven open en de Wajong* wordt verbeterd. Meer mensen komen in aanmerking voor de WIA*. Mensen met een beperking moeten een reële kans krijgen op een geschikte woning. Er wordt geïnvesteerd om het OV extra toegankelijk te maken. Het bouwbesluit wordt aangepast zodat alle gebouwen voor iedereen toegankelijk worden. Mensen met een beperking mogen niet belemmerd worden als ze van kunst of cultuur willen genieten.

8. Christenunie Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme wordt uitgebreid met een pilot voor PGB-houders. Die levensloopbegeleiding is op gebied van onderwijs, werk en relaties, om problemen bij cruciale overgangsmomenten te voorkomen. Handicap wordt toegevoegd aan artikel 1*. Het VN-verdrag* wordt geïmplementeerd. Speeltuinen en kinderopvang worden inclusiever. Gebarentaal wordt als taal erkend, en in overheidscommunicatie gebruikt. Publieke gebouwen horen toegankelijk te zijn. Voor gehandicapten wil de Christenunie meer kleinschalige woonvormen, goede begeleiding, investeren in zorgkwaliteit, passende zorg, het pgb behouden maar dan wel met minder administratiedruk. Ze stimuleren onderwijsinstellingen maatwerk te leveren voor mensen met een beperking. Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de prenatale screening komt ook voorlichting en contact met lotgenoten als het ongeboren kind een beperking lijkt te hebben. Minder bureaucratie bij ondersteuning van beperkte leerlingen. Het wordt aangemoedigd dat mensen met een arbeidsbeperking worden aangenomen, als zij deels afhankelijk zijn van een uitkering, geldt er geen vermogenstoets. Ontwikkelingssamenwerking moet bijdragen aan gelijke kansen en perspectieven voor mensen met een beperking. Ook benoemt de Christenunie meerdere keren expliciet dat mensen met een beperking waarde hebben.

9. Partij voor de Dieren Heeft het partijprogramma ook beschikbaar in gebarentaal. Ze willen het VN-verdrag* strikt naleven. De versobering van de Wajong* wordt teruggedraaid. Er komt een nieuwe sociale werkvoorziening met begeleiding en fatsoenlijk loon. OV moet beschikbaar worden voor mensen met een lichamelijke beperking. Zorg voor mensen met een beperking moet kleinschalig worden aangeboden. Mensen met een beperking moeten volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Toegang tot gebouwen en OV wordt vanzelfsprekend, validisme wordt serieus genomen als vorm van discrirminatie.

10. 50plus (Niets gevonden.)

11. SGP Gemeenten moeten samenwerken met zorgaanbieders om passende woningen voor autisten te creëren. Bij het verstrekken van subsidie voor musea moet toegankelijkheid voor gehandicapten vanzelfsprekend zijn. Prenatale screenings pas na afloop van de abortustermijn zodat men niet kan besluiten vanwege een handicap de zwangerschap te beëindigen. Ook moet er betere voorlichting voor ouders komen. Omdat het leven van (onder andere) gehandicapten waardevol en betekenisvol is moet de euthanasiewet beëindigd worden. Mensen met een beperking moeten op het OV kunnen rekenen en daarom mogen zij ook meepraten bij aanbestedingen. Betere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De overheid gaat stigmatisering van mensen met een beperking actief tegen. Deelname aan het openbare leven is een recht, en daarom worden gemeenten aangemoedigd een inclusieagenda te maken, met landelijke minimumeisen. Overheidswebsites en woningen moeten toegankelijker worden, en de Tweede Kamer moet zorgen dat haar activiteiten beter te volgen zijn voor mensen met een beperking. Gemeenten krijgen een bonus als ze bemiddelen in het aan een baan helpen van een arbeidsbeperkte, en bedrijven kunnen rekenen op goede ondersteuning. Bij aanbestedingen door de overheid is de inzet van mensen met een beperking een voorwaarde. Bij ontwikkelingssamenwerking moet de ondersteuning van mensen met een beperking voorrang hebben.

12. Denk Wil een quota bij het bedrijfsleven en de overheid, onder andere voor mensen met een beperking.

13. Forum voor democratie Kinderen met een beperking moeten niet gedwongen worden in een normale klas te blijven, maar thuis leskrijgen of op een speciale school.

14. Bij1 Er hebben mensen met een beperking meegeschreven aan dit verkiezingsprogramma. Wil dat de zorg ook voor neurodivergente* mensen toegankelijk is. In de opleiding van GGZ-hulpverleners wordt aandacht besteed aan neurodiversiteit*. Therapie om de natuurlijke staat van een neurodivers* persoon te onderdrukken mag niet meer. Suïcidaliteit en thuisloosheid onder neurodiverse mensen is schrikbarend hoog. Gedwongen zorg wordt in lijn met het VN-verdrag* uitgevoerd, met meer zelfbeschikking. Als het VN-verdrag* niet wordt nageleefd moeten klachten ingediend kunnen worden. Er komen trainingen om discriminatie van mensen met een beperking tegen te gaan. Als vluchtelingen door een handicap niet terug kunnen naar eigen land kunnen we ze naar Nederland halen. De overheid moet de maatschappij zo toegankelijk maken dat wat we nu als handicap ervaren dat in de toekomst misschien niet meer is. Mensen met een beperking verdienen een eerlijke kans op betaald werk, en evenveel betaald als vakgenoten zonder beperking. Hierbij komt meer onafhankelijke ondersteuning. Met het Sociaal Ontwikkelbedrijven-idee van het FNV zorgen we dat meer mensen met een beperking betaald werk krijgen. De loondispensatieregeling van de Wajong* moet worden afgeschaft. In de zorg moeten mensen met een beperking kunnen meedenken. Ook mensen met een beperking hebben recht op een geschikte woning, zoveel mogelijk bestaande woningen moeten voor hen beschikbaar worden gemaakt. Het onderwijs moet voor leerlingen met een beperking volledig toegankelijk zijn, hier komt extra budget voor. Er worden sancties opgelegd als er geen concreet beleid komt om toegankelijkheid te verbeteren. Er komt budget om de openbare ruimte toegankelijker te maken (denk aan geleidestroken en betere stoepen). Het OV moet toegankelijker, en verkeerslichten moeten allemaal geschikt zijn voor blinden. Gebarentaal wordt een officiële taal. Het aanbieden van een gebarentolk wordt verplicht. Informatie in het publieke domein wordt beschikbaar in braille. Beperking wordt in artikel 1 van de grondwet opgenomen. Bij de digitalisering is toegankelijkheid belangrijk. Bij1 benadrukt het verschil tussen het medische en het sociale model van beperking. (Medisch: door mijn rolstoel kan ik de bibliotheek niet in; sociaal: door die drempel kan ik de bibliotheek niet in, de samenleving is niet op mij aangepast.)

15. Ja21 Wil erkenning dat de weerlozen in onze samenleving waardevol zijn. Ja21 wil een specifieke arbeidsmarktaanpak ontwikkelen voor de gehandicaptenzorg. Ze investeren in het speciaal onderwijs zodat kinderen die dit niet willen of kunnen niet in een gewone klas hoeven te blijven.

16. Code Oranje heeft voorzover ik het snap geen verkiezingsprogramma.

17. Volt Iedereen, ongeacht beperking, verdient een gelijkwaardige behandeling. Volt verzet zich tegen alle vormen van discrimatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

18. Nida Wil leerlingen met een beperking zo ondersteunen dat ze naar dezelfde klassen kunnen als leeftijdsgenoten zonder beperking. Een beperking mag geen belemmering zijn om te sporten.

19. Piratenpartij Internetsites van publiek gefinancieerde instellingen moeten altijd bereikbaar zijn voor mensen met een handicap. De piratenpartij wil dat mensen met een beperking een volwaardig minimumloon verdienen. Scholen mogen nooit kinderen recht op onderwijs ontzeggen. Eventuele hulmiddelen voor kinderen met een beperking worden vergoed.

20. LP Wil een basisinkomen omdat er mensen zijn die vanwege een beperking of andere reden niet volwaardig mee kunnen doen aan de arbeidsmarkt.

21. JONG (Niets gevonden.)

22. Splinter Wil de ouders van zieke/beperkte kinderen goed ondersteunen. Het VN-verdrag* wordt volledig geïmplementeerd. Er moet voorkomen worden dat kinderen met een beperking worden achtergesteld. OV moet ook voor mensen met een lichamelijke beperking toegankelijk zijn. Versobering van de Wajong* wordt teruggedraaid. Toegang tot onderwijs en zorg is belangrijk voor migrantenkinderen met een beperking.

23. BBB Mensen met een beperking moeten altijd werk krijgen op een sociale werkplaats. Er moeten meer scholen komen voor kinderen met een beperking.

24. NLBeter (Niets gevonden.)

25. Lijst Henk Krol (Niets gevonden.)

26. OPRECHT Kinderen met ernstige beperkingen moeten naar aparte scholen gaan waar ze in kleine groepen optimale aandacht krijgen.

27. Jezus Leeft (Niets gevonden.)

28. Trots op Nederland (Niets gevonden.)

29. U-Buntu Connected Front Mensen mogen niet in armoede geraken door een handicap. Wil een samenleving waarin iedereen geniet van de rechten van de mens, en iedereen meetelt, ongeacht beperking. Wil een staat waarin mensen met een beperking zich vertegenwoordigd voelen.

30. Blanco lijst Betaalbaar OV conform het VN-verdrag*.

31. Partij van de Eenheid (Niets gevonden.)

32. DE FEESTPARTIJ (Niets gevonden.)

33. Vrij en Sociaal Nederland (Niets gevonden.)

34. Wij zijn Nederland (Niets gevonden.)

35. Modern Nederland (Niets gevonden.)

36. De Groenen Het OV moet beter geschikt worden gemaakt voor gehandicapten.

37. Partij voor de Repbliek (Niets gevonden.)

Veelgebruikte termen uitgelegd:

Artikel 1: Artikel van de grondwet tegen discriminatie. Sommige partijen willen hier ook expliciet aan toegevoegd zien dat discriminatie op grond van beperking niet mag.

Neurodiversiteit: De van nature aanwezige verschillen en variaties in het menselijk brein, bijvoorbeeld op het gebied van sociale interactie of de manier van informatie opnemen. Ook wel een verzamelterm voor onder andere autisme en dyslexie.

VN-verdrag: VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap: Een sinds 2016 geldend verdrag waarmee de Nederlandse staat heeft toegezegd de situatie van mensen met een beperking dusdanig te verbeteren dat zij volwaardig mee mogen en kunnen doen in de samenleving.

Wajong: Uitkering voor mensen met een beperking

WIA: Uitkering voor arbeidsongeschikte mensen.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarmee delen van de zorg gefinancieerd worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s